ORIENTACIÓ


Per atendre la diversitat escolar, el Departament d’Orientació del Col•legi proporciona un reforç i un assessorament psicopedagògic que facilita un millor procés d’aprenentatge i un bon creixement personal dels nostres alumnes.

Està dirigit als alumnes, professors, i als pares que formen part de la nostra comunitat educativa.

 

Atenció al
alumnat

 • Col·laborar en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge dels alumnes, prioritzant aquells que puguin necessitar algun tipus d’atenció especial.
 • Realitzar el seguiment i proporcionar una atenció individualitzada als alumnes amb necessitats educatives específiques, dins i fora de l’aula amb la realització dels seus corresponents plans Individualitzats.
 • Afavorir el procés d’integració i acollida dels alumnes estrangers i de les seves famílies.
 • Realització de proves col·lectives per fer un seguiment del grup classe i també com a mesura preventiva per a possibles dificultats d’aprenentatge.

Suport tècnic al professorat

 • Orientar l’acció educativa del professorat, acompanyant en l’exercici de la seva funció tutorial a nivell individual i a nivell grupal o familiar.
 • Assessorar l’equip docent de totes les etapes educatives: individualment amb entrevistes periòdiques individuals i grupals, a través de l’assistència a les reunions d’etapa, de claustre o participant en les juntes d’avaluació.
 • Col·laborar amb el professorat en l’elaboració dels documents de Centre (P.E.C. i P.C.C.)

 

Orientació i assessorament de l’acció tutorial

 • Coordinar el seguiment dels grups de reforç i de reeducació amb el professorat implicat.
 • Ajudar al tutor en l’orientació vocacional i professional dels alumnes.
 • Coordinar els serveis externs que ajuden els alumnes per treballar de manera conjunta amb: EAP, CREDA, gabinets de psicologia i logopèdia privats, etc.
 • Valoració dels resultats de proves col·lectives del grup classe i establir la intervenció psicopedagògica adequada segons les necessitats dels alumnes.