QUALITAT


La Direcció del Col·legi Sagrado Corazón de Barcelona, a més de perseguir la plena satisfacció dels seus alumnes, pares, professors i totes les persones que formen part d’aquesta comunitat educativa, proporcionant uns recursos i un projecte educatiu adequat a les seves necessitats, ha decidit introduir a l’escola una filosofia de millora continua, per adaptar-se a les exigències del mercat educatiu, implantant un Sistema de Gestió de la Qualitat que compleix amb els models educatius acceptats a Europa i al món occidental, amb la reglamentació vigent d’educació i amb el model de garantia de de la ISO 9001, que certifica el Col·legi Sagrado Corazón de Barcelona i recull en la seva política.

Abast

El Sistema de Gestió de Qualitat és d’aplicació als processos per la prestació del servei desenvolupat pel Col·legi Sagrado Corazón.

És d’abast a tots els processos d’ensenyament reglat delimitats pels requisits  legals establerts, administració – secretària dirigits al desenvolupament del nostre projecte educatiu-pastoral  a les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat i de les activitats i serveis que es porten a terme al centre i no estan contractats a agents externs.

Política

La Política de qualitat recull la missió, visió i valors del Col·legi Sagrado Corazón de Barcelona i d’acord amb el projecte educatiu està dirigida a:

  • Satisfer les expectatives i necessitats educatives de l’alumnat.
  • Contribuir a l’assoliment dels objectius que la societat li assigna com a institució educativa i centre de formació.
  • Complir requisits legals que afecten a la nostra activitat educativa.
  • Desenvolupar i implicar el conjunt de l’equip humà que forma part del centre per tal d’assegurar un alt nivell de satisfacció de tota la comunitat educativa.
  • La millora contínua de les activitats i els serveis que desenvolupa i presta a la comunitat.

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora continua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre.

L’equip directiu revisa la política anualment i la concreta amb els objectius estratègics i anuals. Estableix un pla estratègic a 3 anys on es recullen els objectius estratègics de les línies d’actuació i anualment es defineixen uns objectius. Per a la consecució dels objectius també es defineixen les activitats, es fixen les responsabilitats i els indicadors per a avaluar el seu compliment.

 

Representant titular del Col·legi Sagrado Corazón de Barcelona

 

 

Missió

Som un centre educatiu de caràcter privat i concertat, que comparteix amb els pares la tasca d’educar als seus fills/es d’acord amb la concepció cristiana de l’home, de la vida i del món. Promovem la relació propera i l’escolta acollidora, el que suposa una especial atenció a l’acció tutorial i la tasca d’orientació.

Formem una comunitat educativa en la que tots els seus membres treballen en equip, incorporant el mitjans humans, materials i tècnics, metodologies i processos d’orientació necessaris per aconseguir la formació integral de la persona, d’acord amb els valors  que s’impulsen en el Centre; coordinats per un equip de professors, religiosos y seglars, identificats plenament amb el caràcter propi del Centre.

El missatge evangèlic i el carisma de los Hermanos del Sagrado Corazón aporten el sentit  i el fonament  de la nostra missió i ens porten els canvis a nivell organitzatiu, pedagògic, didàctic per trobar el creixement personal de tots els alumnes. L’acció educativa l’entenem des de la col·laboració, la responsabilitat, la proximitat, des del cor.

Vissió

Volem ser un centre que garanteixi la formació cristiana, humana i acadèmica dels nostres alumnes ; un  centre de reconegut prestigi per la seva qualitat, la seva innovació pedagògica i la seva aposta per les noves tecnologies, adaptant-se als canvis de la societat, per aconseguir persones capacitades per desenvolupar-se en els diferents aspectes de la vida i de la nostra societat amb llibertat, respecte, confiança i generositat.

Aportem a la societat la nostra mirada critica sensible al patiment i les necessitats, preocupats per l’empatia, la solidaritat i la justícia. Aquesta sensibilitat la transformen en accions educatives que aporten esperança i que porten al compromís social dels alumnes.

Valors

D’acord amb la nostra identitat, la missió i buscant la formació integral de la persona considerem com valors essencials:

  1. El desenvolupament de la identitat personal.
  2. El desenvolupament  de l’apertura de la persona i la generositat.
  3. El desenvolupament de la espiritualitat i la transcendència de la persona.

 

Documents