Departamento de orientación

Encuesta de satisfacción Nuevo

Servei que ofereix el Col·legi per atendre la diversitat escolar, proporcionant el suport i l’assessorament psicopedagògic necessari per tal de facilitar el procés d’aprenentatge i el creixement personal dels nostres alumnes.

Atenció a l’alumnat:
 • Col·laborar en la prevenció de les dificultats d’aprenentatge dels alumnes, prioritzant els que poden presentar algun tipus d’atenció especial.
 • Fer el seguiment i proporcionar una atenció individualitzada dels alumnes amb necessitats educatives específiques, dins i fora de l’aula, amb la realització dels Plans Individualitzats corresponents.
 • Afavorir el procés d’integració i d’acollida dels alumnes nouvinguts i de les seves famílies
 • Realització de proves col·lectives pel seguiment del grup classe i com a mesura preventiva de possibles dificultats d’aprenentatge
Suport tècnic al professorat:
 • Orientar l’acció educativa del professorat, acompanyant en l’exercici de la seva funció tutorial tant a nivell individual, com grupal i familiar.
 • Assessorar a l’equip docent de totes les etapes educatives: individualment amb entervistes periòdiques o bé en grup, a través de l’assistència a les reunions d’etapa, de claustre o de les juntes d’avaluació.
 • Col·laborar amb el professorat en l’elaboració dels documents de Centre (P.E.C. i P.C.C.)
Orientació i assessorament a l’acció tutorial:
 • Coordinar el seguiment dels grups de suport i de reeducació així com el professorat implicat.
 • Ajudar al tutor en la orientació vocacional i professional dels alumnes.
 • Coordinar els serveis externs que donen suport als alumnes per treballar de manera conjunta com: l’EAP, el CREDA, gabinets de psicologia i logopèdia, etc.
 • Realització de proves col·lectives pel seguiment del grup classe i com a mesura preventiva de possibles dificultats d’aprenentatge

A qui va dirigit? Als alumnes del Col·legi, al professorat i als pares que formen part de la nostra comunitat educativa.